País:
US
 • US
 • DE
 • UK
 • CH
 • FR
 • EU
 • IT
 • JP
 • AU
 • SG
Idioma:
ES
 • EN
 • ES
Volver a la web

Bally Tokyo Shinjuku Isetan

2F Isetan Shinjyuku Men's kan Honten 3-14-1 Shinjuku, Shinjuku-ku

Shinjyuku

〒160-0022

HORARIO:

Lunes
10:00-20:00
Martes
10:00-20:00
Miércoles
10:00-20:00
Jueves
10:00-20:00
Viernes
10:00-20:00
Sábado
10:00-20:00
Domingo
10:00-20:00

Nuestras colecciones